PBA Online: Public Broadcasting Atlanta

Robert Adams, bass & Philip Skerrett, Jr., piano

  • Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48 & Liederkreis, Op. 39